EGE ÜNİVERSİTESİ

İletişim Fakültesi

Staj

Önemli: Öğrenci İşlerine teslim Edilecek Formların içeriği bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

El yazısı ile doldurulan formlar kabül edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi Staj Klavuzu

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Staj Komisyonu Görevli Hocalarımızın İşlemler Sırasında Dikkate Alması Gereken Hususlar;

1 - STAJ ÖNCESİ İŞLEMLER

-3. sınıfa gelen bölüm öğrencilerini, "Fakülte Zorunlu Staj" ı hakkında bilgilendirmek,

                *Eğitim-öğretim yılı "Bahar Yarıyılı" nın başlangıcı itibarıyla duyuruları yaparak, bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

                *Bölüm öğrencilerini Staj yeri belirleme işlemlerini en geç Ocak – Mayıs ayları arasında tamamlamaları gerektiği hususunda bilgilendirerek destek olmak,

                *Bilgilendirme kapsamında öğrencileri; www.iletisim.ege.edu.tr adresine yönlendirerek, sol sütunda bulunan “Staj” butonuna tıklayarak “Ek I” ve “Ek II” belgelerinin çıktıları almaları gerektiği konusunda bilgi vermek,

                *Stajını tamamlayan öğrenciyi daha önceden çıktısını aldığı “Ek II” belgesini ilgili kurumun yetkilisine imzalatması ve kaşeletmesi gerektiğine ilişkin uyarmak.

                *Öğrenciyi “Ek I” belgesinin aslını staj sonuna kadar kaybetmemesi gerektiği hususunda uyarmak.

                *Öğrenciyi “Ek I” ve “Ek II” belgelerinin asıllarının, staj bitimini takip eden 5 iş günü içinde kendisi ya da bir yakını tarafından İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na imza karşılığı teslim edilmesi gerektiği hususunda bilgilendirmek. (Posta/kargo ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir)

-Şayet öğrenci zorunlu stajını yapmak için bir kurum veya kuruluş bulamazsa kendisine staj yeri bulma hususunda yardımcı olmak,

- Bölüm öğrencilerinin “Ek I” de kendilerine ait bilgileri ve staj yapacağı kurumun iletişim bilgilerini doldurup yetkilisine imzalatarak kaşelettiğini kontrol ettikten sonra "EK I" belgesinin aslını onaylamak. "EkI" belgesinin fotokopisi veya fax olarak gönderilmiş hali kabul edilmemelidir.

-  "Ek I" belgesi tarafınca kontrol edilip onaylanan öğrenciyi "İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu" na yönlendirerek "Onay Mührü" bastırması için bilgilendirmek,

-"Onay Kaşesi" bastırdıktan sonra öğrenciyi 1 adet "Nüfus Cüzdanı Fotokopisi" ve 1 adet "Ek I belgesi fotokopisi" ile  “Muhasebe Bürosu”na SGK işlemleri yapılmak üzere teslim etmelerine ilişkin bilgi vermek,

***ÖNEMLİ NOT:

                -“Ek I” belgesine dair işlemlerin staj yapılacak dönemden en geç 15 gün öncesinden tamamlanıp evrakların Muhasebe bürosuna imza karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.

                -SGK işlemleri tamamlanan öğrencinin staj dönemi değiştirilemez. Bu sebeple ilgili öğrencinin staj yapacağı dönemi dikkatle seçmesi gerekmektedir.

                -Staj öncesinde ve/veya staj sırasında öğrenci ile staj yaptığı kurum arasında bir sorun yaşanması söz konusu olursa;

                               -Öğrencinin durumu hakkında bilgi sahibi olan Bölüm Staj Sorumlusu, yeni bir staj yeri bulmasında öğrenciye destek vermeli,

                               -E.Ü. İletişim Fakültesi'nin Muhasebe Bürosu'nda görevli arkadaşlarımızı durum hakkında bilgilendirmeli,

                               -Öğrencinin stajını gerçekleştirmesi için belirlenen yeni kurum için evraklar tekrar düzenlenmelidir.

2 - STAJ SONRASI İŞLEMLER

-Stajını tamamlayan ve "Ek II" belgesini staj yaptığı kurumun yetkilisine imzalatarak kaşeleten öğrenci "Ek I" formunu E.Ü. İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na imza karşılığı teslim etmelidir.

-Bölüm staj sorumlusu hocalarımız öğrenci tarafından kendisine teslim edilmek istenen belgeleri almamalı ve öğrenci işleri bürosuna yönlendirmelidir,

-Bölüm staj sorumlusunun odasında bulunmadığı bir zamanda ve kendi bilgisi haricinde öğrenci tarafından ilgili belgeler bir şekilde masasına bırakılmışsa öğrenci aranarak nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda bilgilendirilerek yönlendirilmelidir,

-Evraklarını İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu'na eksik (imza, kaşe, form gibi) teslim ettiği belirlenen öğrenciler, aranarak gerekli işlemleri tamamlamaları istenmelidir,

***ÖNEMLİ NOT:

                -Staj belgelerinin 5 iş günü içerisinde teslim edilmemesi durumunda Bölüm Staj Sorumlusu insiyatifini kullanarak +5 iş günü daha ek süre verebilir.

                -Bölüm Staj Sorumlusu'nun tanıdığı ek süre zarfında da öğrenci belgelerini teslim etmezse "E.Ü. İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu" na gerekçesini belirten bir dilekçe vererek mazeretinin kabulünü talep edebilir. Konu "Fakülte Yönetim Kurulu"nda değerlendirilerek karara bağlanır.

                -Staj evraklarını zamanında teslim etmeyen öğrenci "Zorunlu Staj"ını yapmamış kabul edilir ve bir sonraki yıl tekrar etmesi gerekir.

                -Fakülte Zorunlu Stajını yapmayan öğrenci, mezun olamaz.

STAJ MUAFİYET İŞLEMLERİ

-Zorunlu stajını daha önce farklı bir üniversitede eğitim alırken yapan öğrencilerin bunu belgelemeleri gerekmektedir. Bölüm Staj Sorumlusu'nun talep edeceği belgeler;

                *Transkript (Daha önce eğitim aldığı kurum tarafından imzalanarak mühür basılmış olmalı)

                *Staj Başarı Belgesi (Staj yapılan kurum tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belgenin aslı gibidir onaylı örneği)

Staj Değerlendirme Belgeleri : Ek-1

Staj Değerlendirme Belgeleri : Ek-1 Ara Dönem

Staj Değerlendirme Belgeleri : EK-2

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam: Bu yönerge, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin ilgili kurum ve kuruluşlarda yapacağı stajın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili temel ilke, amaç, kural ve yöntemleri kapsar.

Stajın amacı, öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektördeki işyerlerinde uygulayarak güçlendirmelerini sağlamak, doğru karar verme becerilerini geliştirmek ve kendi alanlarında deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır.

Dayanak: Bu yönerge 30.03.2004 tarih ve 25418 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 21.maddesi ile 12.08.2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 25.maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Madde 1: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin mezun olabilmeleri için staj yapmaları zorunludur.

Madde 2: Tanımlar

-  Fakülte staj koordinatörü: Bölümler ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla dekan tarafından bir öğretim elemanı fakülte staj koordinatörü olarak iki yıl süreyle görevlendirilir. Fakülte staj koordinatörü, fakültenin ve bağlı bulunduğu bölümünün staj komisyonunun başkanı ve doğal üyesidir.

  • Fakülte staj komisyonu: Fakülte staj koordinatörü ve bölüm staj komisyonu başkanlarından oluşur.
  • Bölüm staj komisyonu: Bölüm başkanlarınca görevlendirilen biri başkan olmak üzere en az iki öğretim elemanından oluşur. Bölüm staj komisyonu başkanı ve üyelerinin görev süreleri iki yıldır.

Madde 3: Staj komisyonlarının görevleri

3.1  Fakülte staj komisyonlarının görevleri;

a. Stajın genel uygulama ilkelerini belirler ve ilan eder.

b. Staj takvimini oluşturur.

c. Bölümlerden gelen dosyaları değerlendirir.                                                                                                                                                         

3.2  Bölüm Staj komisyonlarının görevleri

a. Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak,

b. Kamu ve özel sektörle bağlantılı staj ağının geliştirilmesine katkıda bulunmak

c. Staj için başvuran öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak,.

d. Gelen staj dosyalarını incelemek ve değerlendirmek,

Madde 4:  Staj; 6. yarıyılı takip eden yaz dönemlerinde yapılır ve staj süresi 20 iş günüdür.  

Madde 5: Staj Koordinatörlüğünün önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile yaz dönemleri dışında da staj yapılabilir. Ayrıca, zorunlu nedenlerle yapılamayan veya ara verilen stajın geri kalan süresi yer ve zaman tespiti yapılarak, staj koordinatörlüğünün önerisi ve bölüm başkanlığının onayı ile daha sonra tamamlattırılır.

Gazetecilik Bölümü  öğrencileri 5,6,7,8. eğitim öğretim  yarıyılları içerisinde toplam 20 iş gün olmak üzere Ege Ajans uygulamalarına katılmak zorundadır. Gazetecilik Bölümünde medya sektörünün haber ile ilgili alanlarında çalıştığını belgeleyen  öğrenciler Ege Ajans  uygulamalarından muaf tutulurlar.

 

Madde 6: Stajın nerelerde yapılacağı, staj koordinatörlüğü tarafından ilan edilen koşul ve takvime uygun olarak, öğrencinin bu yöndeki talebi ve bölüm staj komisyonunun olumlu görüşü doğrultusunda belirlenir.

Staj Süreçleri :

Madde 7. SGK primleri Üniversite tarafından yatırılılır. Bu kapsamda, öğrenci staja başlamadan en geç bir ay önce fakülte dekanlığından temin edeceği staj kabul formunu doldurur, işyeri onayı alınarak koordinatöre teslim edilir. Süreç koordinatör tarafından yürütülür.

Staj Yapılacak Yerler

 

Madde 8 : Bölümler, öğrencilerin istenilen nitelikte staj yeri bulabilmelerini kolaylaştırmak için, iş yerleri ile gerekli her türlü temas ve girişimde bulunurlar; ancak uygun staj yerlerini bulma sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Staj Komisyonu tarafından uygun görülen yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektöre ait işletmelerde staj yapabilirler. Öğrenciler, staj komisyonunun onayı olmaksızın staj yeri değişikliği yapamaz.

Staj Devam Zorunluluğu

Madde 9 : Staja devam zorunludur. Öğrenciler stajları süresince hastalıkları ve geçerli mazeretleri nedeniyle devam edemedikleri günleri tamamlamak zorundadır. Eksik kalmış staj çalışmalarını tamamlamayan veya staj yerinde başarısız olan öğrenci stajını yenilemek zorundadır.                                                                                                                                                            

 

Staj ile İlgili Belgeler


Madde 10: Öğrenciler, staj süresince aşağıdaki belgeleri hazırlamak, tamamlanmasını izlemek ve sağlamakla yükümlüdür.

  1. Staj Başvuru ve Staj Kabul Formu: Öğrenci tarafından bölüm staj komisyonuna iletilir.

 

  1. Staj Değerlendirme Belgesi: İşyeri staj sorumlusu tarafından her stajyer için staj süresince yaptığı çalışmaları çeşitli ölçütlere göre değerlendiren ve sonunda öğrencinin başarılı olup olmadığını belirten belgedir. Staj değerlendirme raporunun staj bitiminde Bölüm Başkanlığına staj sorumlusu tarafından doğrudan gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde öğrenci tarafından ulaştırılması gerekir.
  2. Staj Sigortalılık Takip Belgesi: İlk defa sigortalı olacak, 1 Temmuz 2008 ve sonrasında staj yapacak olan öğrenciler için üç nüsha halinde doldurulup, imzalanıp ve bir tanesine de fotoğraf yapıştırılarak Bölüm Staj Komisyonuna ulaştırılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

STAJIN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

SON HÜKÜMLER

Madde 11: Bu yönerge Ege Üniversitesi eğitim-öğretim ilkelerinde yapılan değişiklikler doğrultusunda yenilenebilir.

Madde 12: Bu yönergede yer almayan staja ve staj değerlendirme sonuçlarına yönelik durumlarda, Ege Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 13 : Bu yönerge gereği; 2011-2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren staj yapacak öğrencilerde uygulanmak üzere staj kredisi 0, AKTS kredisi de 6 olarak  AGNO hesabına dahil edilecektir.

Madde  14 : Ege Üniversitesi Senatosu’nun 05/11/2013 tarih ve 17/4 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, bu yönerge 2013 - 2014  Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla yürürlüğe girer.

Madde  15 : Bu yönerge Fakülte Dekanı tarafından yürütülür.

Ara Dönem Staj Takvimi 2019–2020

2019–2020 Eğitim Öğretim Yılı Ara Dönem Staj Takvimi Ve Önemli Açıklamalar

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA DÖNEM STAJ TAKVİMİ

YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

4. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN

ARA DÖNEM STAJ TARİHLERİ

 

20 Ocak 2020

 

14 Şubat 2020

1. Staj Başvuru ve Kabul Belgesi (EK-1),

(Kurum onayı (Mühür ve Kaşe olmalı) Staj Komisyon onayı)

2. Sigortalılık Takip Belgesi (Sigorta İşe Giriş Formu)

3.Kimlik Fotokopisi

 

01 Aralık 2020

 

27 Aralık 2020

Staj Değerlendirme Belgesi (EK-2)

(Kurum onayı (Mühür ve Kaşe olmalı) Staj Komisyon onayı)

1.Dönem staj yapan öğrenciler için

 

17 Şubat 2020

 

21 Şubat 2020

İş Yeri Staj Sözleşmesi

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, Ücret alan öğrenciler Staj Başvuru ve Kabul Belgesi (EK-1) ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj Değerlendirme (EK-I) ve (EK-II)  Formlarını  Öğrenci İşleri Bürosuna  imza karşılığı öğrenci tarafından bizzat Teslim Edilecektir.                                                             

- Posta/kargo ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.

Staj değerlendirme formunu belirtilen tarihten sonra teslim eden öğrencilerin stajı geçersiz sayılacaktır.

Önemli Notlar

1 : Ege  Üniversitesi İletişim Fakültesi  Zorunlu Staj Yönergesi’nin  5.maddesindeki koşulları yerine getirmeyen öğrenciler staj yapamazlar.

2 : Zorunlu staj süresi 20 iş günüdür. Dileyen öğrenciler staj yaptıkları kurumunda kabul etmesi halinde stajlarını uzatabilirler. Ancak 20 iş gününün üzerindeki stajlarda sosyal güvenlik (sigorta) primleri üniversite tarafından karşılanmaz. Bu süreçteki primler öğrencinin kendisi veya kurum tarafından karşılanır.

3 : Staj yapacak bütün öğrenciler Fakülte Web sayfasında belirtilen staj yönergesini okumak, staj yerlerini bulma ve stajla ilgili belgeleri doldurarak ilgili tarihlerdeki takibini yapmakla yükümlüdürler. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin stajla ilgili tüm sorumluluk öğrencinin kendisine aittir.

Fakülte Staj Koordinatörü :

Prof.Dr. Gülgün ERDOĞAN TOSUN

Bölüm Staj Komisyon Üyeleri

 Gazetecilik Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe ÇATALCALI

Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem DİRİK

 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Baki CAN 

Arş.Gör.Miray BEŞBUDAK

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Seda SÜNBÜL OLGUNDENİZ

Dr.Öğr.Üyesi Alahattin KANLIOĞLU

 Reklamcılık Bölümü

Doç.Dr.Sinem YEYGEL ÇAKIR 

Arş.Gör.Selçuk BAZARCI

 


 

Yaz Dönemi Staj Takvimi 2019–2020

2019–2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi Staj Takvimi Ve Önemli Açıklamalar

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ STAJ TAKVİMİ

 

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

*1. DÖNEM STAJ TARİHLERİ 

1 Temmuz 2020 

29 Temmuz 2020  

1. Staj Başvuru ve Kabul Belgesi (EK-1),

(Kurum onayı (Mühür ve Kaşe olmalı) Staj Komisyon onayı)

2. Sigortalılık Takip Belgesi (Sigorta İşe Giriş Formu)

3.Kimlik Fotokopisi

 

02 Mayıs 2020

 

29 Mayıs 2020

Staj Değerlendirme Belgesi (EK-2)

(Kurum onayı (Mühür ve Kaşe olmalı) Staj Komisyon onayı)

1.Dönem staj yapan öğrenciler için

 

30 Temmuz 2020 

 

07 Ağustos 2020

  BAŞLANGIÇ BİTİŞ
*2. DÖNEM STAJ TARİHLERİ  04 Ağustos 2020  31 Ağustos 2020

1. Staj Başvuru ve Kabul Belgesi (EK-1),

(Kurum onayı (Mühür ve Kaşe olmalı) Staj Komisyon onayı)

2. Sigortalılık Takip Belgesi (Sigorta İşe Giriş Formu)

3.Kimlik Fotokopisi

02 Mayıs 2020 29 Mayıs 2020

Staj Değerlendirme Belgesi (EK-2)

(Kurum onayı (Mühür ve Kaşe olmalı) Staj Komisyon onayı)

2.Dönem staj yapan öğrenciler için

02 Eylül 2020  08 Eylül  2020

İş Yeri Staj Sözleşmesi

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, Ücret alan öğrenciler Staj Başvuru ve Kabul Belgesi (EK-1) ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj Değerlendirme (EK-I) ve (EK-II)  Formlarını  Öğrenci İşleri Bürosuna  imza karşılığı öğrenci tarafından bizzat Teslim Edilecektir.                                                             

- Posta/kargo ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.

Staj değerlendirme formunu belirtilen tarihten sonra teslim eden öğrencilerin stajı geçersiz sayılacaktır.

Önemli Notlar

1 : Ege  Üniversitesi İletişim Fakültesi  Zorunlu Staj Yönergesi’nin  5.maddesindeki koşulları yerine getirmeyen öğrenciler staj yapamazlar.

2 : Zorunlu staj süresi 20 iş günüdür. Dileyen öğrenciler staj yaptıkları kurumunda kabul etmesi halinde stajlarını uzatabilirler. Ancak 20 iş gününün üzerindeki stajlarda sosyal güvenlik (sigorta) primleri üniversite tarafından karşılanmaz. Bu süreçteki primler öğrencinin kendisi veya kurum tarafından karşılanır.

3 : Staj yapacak bütün öğrenciler Fakülte Web sayfasında belirtilen staj yönergesini okumak, staj yerlerini bulma ve stajla ilgili belgeleri doldurarak ilgili tarihlerdeki takibini yapmakla yükümlüdürler. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin stajla ilgili tüm sorumluluk öğrencinin kendisine aittir.

Fakülte Staj Koordinatörü :

Prof.Dr. Gülgün ERDOĞAN TOSUN

Bölüm Staj Komisyon Üyeleri

 Gazetecilik Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe ÇATALCALI

Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem DİRİK

 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Baki CAN 

Arş.Gör.Miray BEŞBUDAK

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Seda SÜNBÜL OLGUNDENİZ

Dr.Öğr.Üyesi Alahattin KANLIOĞLU

 Reklamcılık Bölümü

Doç.Dr.Sinem YEYGEL ÇAKIR 

Arş.Gör.Selçuk BAZARCI

 


 

Öğrenci Staj Kılavuzu

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 3. Sınıf Öğrencilerimizin Staj Sürecinde Takip Etmesi Gereken Adımlar Aşağıdaki Gibidir;

A. STAJ ÖNCESİ İŞLEMLER

-Öğrenci staj yapacağı kurumu bulmakla kendisi yükümlüdür. Şayet bulamazsa bölüm staj koordinatörlerinden yardım talep edebilir,

-Staj yapılacak yerin Ocak – Mayıs ayları arasında belirlenmesi önerilir,

-www.iletisim.ege.edu.tr adresinde, sol sütunda bulunan “Staj” butonuna tıklayarak “Ek I” ve “Ek II” belgelerinin çıktıları alınmalıdır.

-Her öğrenci “Ek I” de kendine ait bilgileri ve staj yapacağı kurumun iletişim bilgilerini doldurup yetkilisine imzalatarak kaşeletmelidir.

-"Ek I" evrağının aslı bölüm staj koordinatörlerine onaylatmalıdır. "EkI" belgesinin fotokopisi veya fax olarak gönderilmiş hali kabul edilmeyecektir.

-Bölüm staj koordinatörü tarafından onaylanan “Ek I” belgesini öğrenci, İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na giderek mühürletmelidir.

-Staj yapacak öğrenci İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu tarafından mühürlenen “Ek I” belgesinin 1 adet fotokopisi ile 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisini “Muhasebe Bürosu”na SGK işlemleri yapılmak üzere teslim etmelidir.

***ÖNEMLİ NOT:

                -SGK işlemleri tamamlanan öğrencinin staj dönemi değiştirilemez. Bu sebeple ilgili öğrencinin staj yapacağı dönemi dikkatle seçmesi gerekmektedir.

                -“Ek I” belgesine dair işlemlerin staj yapılacak dönemden en geç 15 gün öncesinden tamamlanıp evrakların Öğrenci İşleri Bürosuna imza karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.

B.STAJ SONRASI İŞLEMLER

-Her öğrenci, daha önceden çıktısını aldığı “Ek II” formunu stajını tamamladıktan sonra ilgili kurumun yetkilisine imzalatmalı ve kaşeletmelidir.

-Öğrenci “Ek I” ve “Ek II” belgelerinin asıllarını, staj bitimini takip eden 5 iş günü içinde kendisi ya da bir yakını tarafından İletişim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu’na imza karşılığı teslim etmelidir.(Posta/kargo ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir)

***ÖNEMLİ NOT:

                -Staj belgelerinin 5 iş günü içerisinde teslim edilmemesi durumunda öğrenci stajını yapmamış olarak kabul edilecektir.

                -Stajını tamamlamayan öğrenciler, mezun olamayacaklardır.

C. STAJ MUAFİYET İŞLEMLERİ

-Zorunlu stajını daha önce farklı bir üniversitede eğitim alırken yapan öğrencilerin bunu belgelemeleri gerekmektedir. İlgili Belgeler;

                *Transkript (Daha önce eğitim aldığı kurum tarafından imzalanarak mühür basılmış olmalı)

                *Staj Başarı Belgesi (Staj yapılan kurum tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belgenin aslı gibidir onaylı örneği)

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. maddesinin 1. fıkrasına göre staj yapacak öğrenciler için sözleşme