Çerez Örnek
canlı destek

Radyo-Televizyon ve Sinema

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nün amacı, öğrencilerin kitle iletişim araçlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları öğrenmelerini sağlamak ve bunları hayata geçirebilecekleri ağlar oluşturmaktır. Öğrencilerin ideal medya profesyonelleri olabilmeleri için gerekli teorik ve pratik eğitimleri aldıkları bölümümüzde radyo stüdyosu, televizyon stüdyosu, fotoğraf stüdyosu ve dijital kurgu birimi gibi uygulama alanları bulunmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerin medya sektöründe olabildiğince donanımlı olarak yer almaları hedeflenmektedir. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü; Radyo-Televizyon, İletişim Bilimleri, Sinema, Fotoğraf ve Grafik Bölümlerinden oluşmaktadır. Bölüm öğrencilerinin eğitimleri süresince mesleki uygulamalarını geliştirmek amacıyla "Radyo-Televizyon Stüdyosu", 4 adet dijital kurgu ünitesi bulunan "Dijital Kurgu Birimi", "Renkli ve Siyah-Beyaz Fotoğraf Stüdyosu", "Bilgisayar ve İnternet Laboratuvarları" bulunmaktadır. “Radyo Ege Kampüs”, bölüm öğrencilerine uygulamalı radyo programcılığı eğitimi vermektedir. Fakülte bünyesindeki uygulama olanaklarının yanı sıra özel sektör kuruluşları ile yürütülen işbirlikleri projeleri de bu konuya önemli katkı sağlamaktadır. Üçüncü yılın sonunda tüm bölüm öğrencilerinin katıldığı zorunlu staj uygulaması ile öğrencilerin iletişim sektörü ile bağlantı kurması ve bağlarını güçlendirmesi hedeflenmektedir. Bölümümüz, çağımıza damgasını vuran iletişim olgusunda özellikle kitle iletişim ve elektronik kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo ve televizyon kuruluşlarına nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm mezunları özel radyo ve televizyon kanallarında çalışabilecekleri gibi Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda da çalışabilirler.

 

Program Öğretim Amaçları

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nün amacı, öğrencilerin kitle iletişim araçları hakkındaki kuramsal yaklaşımları öğrenmelerini sağlamak ve bunları pratikte uygulamaya geçirebilecekleri ortamları yaratabilmektir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin, ideal birer medya profesyoneli olmaları konusunda gerekli enformasyonu kazanmalarını ve radyo stüdyosu, televizyon stüdyosu, dijital kurgu ünitesi, tüm görsel-işitsel sanat dalları ve medya alanlarında yapım öncesi ve sonrası ile ilgili teorik ve uygulama bilgisini kazanmaları gibi, uygulama birimlerinde becerilerini geliştirmelerini sağlayarak, olabildiğince donanımlı bir biçimde, medya sektöründe yer alabilmelerine yardımcı olmak programımızın amaçları arasındadır. Ayrıca program öğretim amaçları www.iletisim.ege.edu.tr adresinde ve https://obys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=8&birim=1&altbirim=-1&program=2713&organizasyonId=118&mufredatTurId=932001 adresinde yayınlanmaktadır.

Misyon-Vizyon

Ege Üniversitesi’nin web sitesi www.ege.edu.tr adresinde yer alan özgörev tanımı aşağıdaki gibidir: “Eğitim ve araştırma alanında bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılayan; mesleki ve kültürel olarak donanımlı, değişime açık, bilimsel düşünceyi yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyler yetiştiren; elde ettiği bilgi birikimini toplumun yararına sunan ve temel değerlerine bağlı bir üniversite olmak.” Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin www.iletisim.ege.edu.tr adresinde yer alan özgörev tanımı aşağıdaki gibidir: “Evrensel etik ve demokratik ilkelere dayalı, değişime açık bir eğitim, bilimsel çalışma ve sanatsal üretim için gerekli ortamı hazırlamak.” Programımızın bölüm web sitesinde https://iletisim.ege.edu.tr/tr-4606/radyo-televizyon_ve_sinema.html yer alan özgörev tanımı aşağıdaki gibidir: “Öğrencilerin, ideal birer medya profesyoneli olmaları konusunda gerekli enformasyonu ve uygulama beceri, bilgi ve yetkinliğini kazandıracak etik ve değişime açık, evrensel değerlere bağlı bir birim olmak.” Programımızın öğretim amaçları, hem üniversitemiz hem de fakültemiz ile doğrudan tutarlılık içerisindedir. Diğer bir ifade ile fakültemizin özgörev tanımında yer alan bilimsel çalışma ve sanatsal ortam hedefi, programımızın en önemli varlık sebeplerindendir.

Lisans Eğitim Planları

Yüksek Lisans Eğitim Planları

Sinema - İ.Ö- Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Medya Çalışmaları - İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Doktora Eğitim Planları

Lisans Derecesi ile Doktora Programı

Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ