Çerez Örnek
canlı destek

TAM METİN GÖNDERİM KURALLARI

Yazım Kuralları

1. Bildirilerin tüm sorumluluğu yazar/yazarlarına ait olup, intihal içermemelidir. Turnitin veya iThenticate programlarından alınan intihal raporu, bildiri ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Çalışmaların değerlendirilmeye alınabilmesi için Turnitin ya da iThenticate intihal raporunun, (Kaynakça hariç, 5 kelimeden az hariç, alıntılar dahil) %20 ve altında olması gerekmektedir. Aynı çalışmadan yararlanma oranının ise en fazla %3 olması gerekmektedir. Benzerlik oranı bu oranların üzerinde olan veya Turnitin / iThenticate raporu olmayan çalışmalar reddedilecektir.

2. Çalışmalar yazım kurallarına kesinlikle uygun olmalıdır. Örneğin; tablo, şekil, başlık, alt başlık, özet, kaynakça yazımları gibi.

3. Bildiri dosyası Microsoft Word programında hazırlanmış olmalıdır. Diğer formatlar kabul edilmeyecektir.

4. Bildiri dosyasının düzeni özet, giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve varsa eklerden oluşmalıdır.

5. Çalışmalar özet, abstract, anahtar kelimelerin yer aldığı kapak sayfası, tablolar, dipnotlar dahil 15 sayfa ile sınırlandırılmalıdır.

6. Bildiri dosyasının sayfa düzeni aşağıdaki değerlere göre ayarlanmış olmalıdır:

- Sayfa Düzeni / Paragraf/ Girintiler ve Aralıklar / Girinti / Sol-sağ değerler sıfır

- Sayfa Düzeni / Sayfa Yapısı / Kenar Boşlukları üstten ve soldan 3 cm, sağdan ve alttan 2 cm.

7. Kapak sayfada;

- Türkçe başlık (Büyük harflerle Times New Roman, 12 punto, koyu, sola dayalı)

- Türkçe başlık altında yazar(lar)ın isimleri (Times New Roman, soyadı büyük harflerle, 12 punto, normal, sağa dayalı)

- Öz (300 kelime, Times New Roman, 10 punto, satır aralığı 1,5, iki yana dayalı)

   Özler çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları ve sonucu ile ilgili bilgileri içermelidir, atıf kullanılmamalıdır. Kelime sayısı dikkate alınmalıdır.

- Anahtar kelimeler (En az üç, en fazla beş tane olmak üzere, Times New Roman, 10 punto, sola dayalı)

- İngilizce başlık (Büyük harflerle Times New Roman, 12 punto, koyu, sola dayalı)

- Abstract (300 kelime, Times New Roman, 10 punto, satır aralığı 1,5, iki yana dayalı)

- Keywords (En az üç, en fazla beş tane olmak üzere, Times New Roman, 10 punto, sola dayalı)

- Yazar(lar)ın varsa unvanı/kurumu, Orcid numarası, telefon ve e-posta bilgileri, yazar isimleri numaralandırılarak sayfada dipnot olarak verilir.

Çalışmada katkıda bulunan proje ortağı, tez danışmanı, yardımcı araştırmacı, dersin öğrencisi vb. var ise bu durum mutlaka belirtilmelidir. Bu bildirilmediği takdirde yazar(lar) daha sonra bu konuda bir düzeltme talebinde bulunsalar dahi işleme alınmayacaktır. Editörlerimizin bu anlamda hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yazarlar hukuki hususları kabul etmiş sayılırlar.

8. Bildiri metni, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde; 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Paragraf başlarındaki girinti 1,25 cm (Paragraf/ Girintiler ve Aralıklar / Girinti / Sol-sağ değerler sıfır / Özel: İlk satır / Değer: 1,25 cm) ve paragraf aralarındaki boşluk Aralık / önce 0 nk - sonra 6 nk olmalıdır.

9. Başlıklarda harflendirme ve numaralandırma yapılmamalıdır. Metindeki tüm başlıklar, Times New Roman 12 punto, sola dayalı, 1,5 satır aralıklı, paragraf aralarındaki boşluk Paragraf/ Girintiler ve Aralıklar / Aralık / önce 6 nk - sonra 0 nk olarak yazılmalıdır.

- Birinci düzey başlıklar büyük harfle ve koyu,

- İkinci düzey başlıklar paragraf girintisi 1,25 cm. verilerek koyu ve büyük harfle,

- Üçüncü düzey başlıklar paragraf girintisi 1,25 cm. verilerek koyu ve yalnızca ilk harfleri büyük olarak,

- Dördüncü düzey başlıklar paragraf girintisi 1,25 cm. verilerek koyu, yalnızca ilk harfleri büyük ve italik olarak yazılmalıdır.

10. Metin içindeki alıntılar, metin içi referans yöntemi (APA) ile (soyad, tarih: sayfa no) şeklinde belirtilmelidir. Örnek: (Turani, 1982: 192).

- Dört satırdan az/40 kelimeyi aşmayan doğrudan alıntılar, satır arasında ve tırnak içinde;

- Üç satırdan uzun/40 kelimeyi aşan doğrudan alıntılar ayrı paragraf olarak Sayfa Düzeni / Paragraf/ Girintiler ve Aralıklar / Girinti / Sol-sağ değerler 2 cm. verilerek, iki yana dayalı, 10 punto, tek satır aralıklı ve tırnaksız verilmelidir.

- Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa parantez içinde yazarın soyadı ve yayın tarihi belirtilir: (Hobsbawm, 2007:89)

- İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır: (Morley ve Robins, 2007: 19)

- İkiden fazla yazarlı kaynaklarda “vd.” ibaresi yer alır: (Stevenson vd., 2004: 34).

- Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 31; Moran, 2006: 37)

- Metin içinde internet kaynaklarına referans verirken, metnin varsa yazar ismi, yazarı mevcut değilse tırnak içinde makale ismi veya metin başlığı ile yıl olarak tarihi verilir: (Niles, 2009) veya (Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, 2016).

11. İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir. Sayfa altı açıklamaların dipnotları için de aynı şekilde metin içi referans yöntemi (APA) kullanılır. Dipnotlar Times New Roman, 10 punto, iki yana yaslı, tek satır aralıklı yazılmalıdır.

12. Dipnot kullanılan bilimsel çalışmalarda, dipnotlara ilişkin kaynaklar makale sonunda Kaynakça başlığında verilmelidir.

13. Tablo ve şekil başlıkları, varsa kaynakları (kaynakçada olduğu gibi yazılmalı ve sayfa numarası belirtilmelidir) tablo ve şekillerin altına numaralandırılarak Times New Roman, 11 punto, ortalı, tek satır aralıklı, paragraf arası boşluk değerleri Aralık / önce 6 nk - sonra 6 nk olarak yazılmalıdır.

14. Tablo içi yazım karakteri Times New Roman, 9 punto, tek satır aralıklı olmalıdır.

15. Resim, fotoğraf, grafik, çizim, vb. görseller, JPEG formatında gönderilmelidir. Görseller Görsel 1, Görsel 2... şeklinde numaralandırılarak künyesi (bilgi) ve varsa kaynakça görselin altında Times New Roman, 11 punto, ortalı, tek satır aralıklı, paragraf arası boşluk değerleri Aralık / önce 6 nk - sonra 6 nk olarak yazılmalıdır. Sanat eseri için künye bilgisi aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Sanatçı adı, Yapıt adı (italik), tarih, malzeme/teknik, boyut.

Örneğin; Pablo Picasso, Avignonlu Kızlar, 1907, tuvale yağlıboya, 244 x 234 cm.

16. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye bildiride yer verilmelidir.

17. Kaynakçada, metin içinde yararlanılan ve belirtilen kaynakların hepsi yer almalıdır. Metin içinde belirtilmeyen hiçbir kaynak kaynakçada gösterilmemelidir.

Kaynakça, metnin sonunda yazarların soyadına göre ABECESEL olarak Times New Roman, 12 punto, sola dayalı, tek satır aralıklı ve önce 6 nk boşluk verilerek yazılmalıdır.

Bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, kaynaklar yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar ise (1980a, 1980b) şeklinde gösterilmelidir.

Kaynakçada eserler aşağıdaki gibi gösterilmelidir:

Kitap

Oskay, Ü. (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım. İstanbul: Der Yayınları.

İki Yazarlı Kitap

Erdoğan, İ., Alemdar, K. (2002). Öteki Kuram. Ankara: Erk Yayınları.

Çeviri Kitap

Adorno, T. W. (2004). Walter Benjamin Üzerine. Çev: Dilman Muradoğlu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Derleme Kitapta Makale

Gencel Bek, M. (2011). Medyada Çocuk Hakları ve Etik İlkeler. Çocuk Hakları ve Medya. Ed. M. R. Şirin. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

Dergide Makale

Kolukırık, S. (2009). Mülteci ve Sığınmacı Olgusunun Medyadaki Görünümü: Medya Politiği Üzerine Bir Değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 8, 45-55.

Gazete Makalesi

Ergün, M., Akdağ, M., Duruhan, K. (1989). Türk Eğitim Sisteminin Sorunları ve Bazı Çözüm Teklifleri. Dünya Gazetesi, 4 Ekim.

Yayınlanmamış Tez

Demir, M. (2008). Sinemada ‘Öteki’. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İnternette Yazarı Belli Olan Yazı

Çakmakçı, O. (2008). Melankolik Düşünce. Radikal Kitap Eki. http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=haberyazdir&articleid=899166. Erişim Tarihi: 19.09.2008.

İnternette Yazarı Belli Olmayan Yazı

Postphotography. http://home.earthlink.net/~rwspal/texts/post phot.html. Erişim Tarihi: 18.10.2003.

 

MCIS Bildiri Metni Şablon

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ