Çerez Örnek
canlı destek

Sık Sorulan Sorular

KAYIT YENİL​EME

1) Kayıt yenileme hangi süreler içerisinde yapılır?

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilen akademik takvimi her yıl Ağustos ayı içerisinde ilan edilir.(Güz dönemi Eylül ayının 1 veya 2. Haftası- Bahar dönemi Şubat ayının 1 veya 2. Haftası) Öğrenciler her yarıyıl başında, bizzat müracaat ederek en geç eğitim-öğretimin başladığı ilk 5 iş günü içerisinde kayıt yeniletmek ve katkı payını yatırmak zorundadırlar.

2) Belirlenen sürelerde kaydını yenileyemeyen öğrenciler ne yapabilirler?

Ege Üniversitesi Senatosunca kayıt yenilemeler için ek süre verilirse o süreler içinde kaydını yenileyebilir.

3) Kaydını yeniletmeyen öğrencinin durumu ne olur?

Öğrencinin kayıtlanmadığı dönem, öğrenim süresinden sayılır ve öğrenci bir dönem kaybetmiş olur. O dönem derslere ve sınavlara alınamadığı gibi, öğrencilik haklarından da yararlanamaz. 

4) Hazırlık sınıfı kayıt yenilemeleri hangi tarihlerde yapılacaktır?

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilen akademik takvimi her yıl Ağustos ayı içerisinde ilan edilir.

İNTERNETTEN K​AYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

1) Öğrenim harçları hangi bankaya yatırılacaktır?

Öğrenim harçları, Halk Bankası’nın herhangi bir şubesine online olarak yatırılabilir. Eğer manual olarak harcını yatırmış iseniz, EÜ öğrenci işleri daire başkanlığı katkı payı bölümüne dekontunuzu işletmeniz gerekmektedir. 

2) İnternetten kayıt nasıl yapılacaktır?

Bilgisayarınızdan, (http://obys.ege.edu.tr) internet sitesinde kayıt yenileme işlemleri yapılır.

Kayıt yenileme aşamasındaki işlemler http://www.oidb.ege.edu.tr/d-33/kayityenileme.html adresinde verilmiştir. 

3) Kayıtlandığınız derslerde değişiklik yapmak isterseniz ne yapmalısınız?

* Danışmanınız onay verinceye kadar seçtiğiniz dersler üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahipsiniz. Ancak danışmanınız onay verdiyse, kayıt yenileme bitiş tarihine kadar danışmanınızla iletişim kurarak ders değişikliği yapabilirsiniz.

** Kayıt yenilemelerle ilgili sorularınız olursa öncelikle fakülte öğrenci işlerine, sonuç alınamıyorsa 311 4092 / 2945 ’dan irtibat kurabilirsiniz.

Ayrıca;

e-mail: kayit@rektorluk.ege.edu.tr

e-mail: kayit1@rektorluk.ege.edu.tr

e-mail: kayit2@rektorluk.ege.edu.tr

adresleri ile irtibat kurabilirsiniz. 

4) Harç miktarının ne kadar olduğu nasıl öğrenilebilir?

Harç miktarları Rektörlük Öğrenci İşleri Harç Bürosu’ndan öğrenilebilir. [0.232.311 21 95] 

5) Öğrenciler kayıt yenilerken en fazla kaç kredilik ders alabilirler?

* Düzenli öğrenciler (regular) için alınacak derslerin AKTS kredileri toplamı 30’ dur.

** Düzensiz öğrenciler (irregular) için alınacak derslerin AKTS kredileri toplamı danışmanın onayı ile 42’ ye kadar yükseltilebilir veya 1/3 oranında indirilebilir.

HAZIRLIK S​INIFI

Bir yıl hazırlık sınıfını devam eden ancak başarısız olan öğrencinin durumu ne olur?

Hazırlık Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde “isteğe bağlı” uygulanmaktadır.

DESLERDEN MUAFİYET

İletişim Fakültesini ikinci fakülte olarak okuyan öğrenciler daha önce almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olabilmek için ne yapmalıdırlar?

Eğitim-öğretim yılı başında (ilk 10 gün içinde) Dekanlığa dilekçe ve ekinde sunacağı daha önce kayıtlı olduğu yüksek öğretim kurumuna ait onaylı başarı belgesini ve o dersin içeriğini gösteren onaylı belgelerle müracaat edebilirler. (Bu belgeler yönetim kurulunda görüşülerek olumlu veya olumsuz sonuca bağlanır.)

SINAVLARLA İLGİLİ SORULAR

1) Herhangi bir nedenle sınava girememiş olan öğrenciler, mazeret sınavı hakkını nasıl elde edebilirler?

Mazeretinin sona ermesinden itibaren 10 gün içinde Dekanlığa, dilekçe ve ekinde sunulacak olan mazereti kanıtlayıcı belgelerle (rapor vs.) müracaat edilir. Yönetim Kurulu’nun mazereti uygun görerek belirleyeceği tarihte öğrenci mazeret sınavına alınır.

2) Yıl içinde yapılan final sınavlarına katılma hakları nelerdir?

- Derse kayıtlanmış olmak

- Teorik derslerin yüzde 70’ine katılmak

- Uygulamalı derslerde uygulamaların yüzde 80’ine katılmak

- Uygulamalarda başarılı olmak

3) Başarı notları nasıl hesaplanmaktadır?

2011-2012 eğitim öğretim yılı final sınavları ile birlikte Öğrenci Bilgi Sistemi yerine yeni Ege Bilgi Yönetimi Sisteminden öğretim üyesi DDS veya BDS sistemlerinden birini seçer.

4) Sınav sonuçlarına itirazlar nasıl yapılabilir?

Sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde Dekanlığa dilekçe ile müracaat etmek gerekmektedir.

5) Final Baraj notu nedir?

DDS‟de HBP‟na karşılık gelen ve başarılı kategorisinde değerlendirilen harf notlarını alabilmek için, öğrenciler final sınavından yüz üzerinden en az 45 almalıdır. HBP, 60 ve daha yüksek olan ancak final sınavında bu baraja takılan öğrenciler “DC”(Başarısız) harf notu ile değerlendirilirler.

ÖĞRENİME ARA VERM​E İZNİ

1- Öğrenime ara vermek için ne yapmak gerekir?

* Dilekçe ile Dekanlığa müracaat edilerek, öğrenime ara verme iznini gerektirecek mazeretlerin belgelerinin dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.

** Öğrenime ara vermek için geçerli sayılacak mazeretler yönetmeliğin 24. maddesinde belirtilmiştir.

YAZ​ OKULU

1) Yaz dönemi eğitim süresi ne kadardır?

Kayıt ve sınav dönemleri hariç, eğitim süresi 7 haftadır. Bu süre yaz okulu ders geçme sınavlarını da kapsar.

2) Yaz okulunda kayıtlanılan derslerde devam zorunluluğu aranmakta mıdır?

* Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre derslere devam zorunluluğu vardır. Yaz okulunda alınan dersin devam zorunluluğu daha önceki alınan dönemlerde alınmış dahi olsa yaz döneminde devam zorunluluğunu kaldırmaz.

** Yaz döneminde alınan derslerin başarı notları, o derslerin ait oldukları dönemde alınmış gibi işlem görür.

3) Hangi derslerden yaz okulu açılır?

Yaz okulunda açılacak olan dersler, fakültemiz yönetim kurulunda yıl sonunda görüşülerek belirlenmektedir.

4) Yaz okulunda bir öğrenci en fazla kaç kredi ders alabilir?

Yaz döneminde en fazla 12 kredi ders alınabilir. (En çok 3 ders)

T​EKDERS

Mezun olabilecek durumda olup, tek dersten başarısız olan öğrencilerin durumları ne olacak?

Bu durumdaki öğrenciler, İletişim Fakültesi Dekanlığı’na dilekçe ile Güz ve Bahar final sınav başlama tarihleri ve final sınav sonuçlarının ilanı ile müracaat edeceklerdir. Öğrencilerin durumları değerlendirildikten sonra, tek ders sınavına girecek öğrenciler için sınav programı, öğrenci işleri panosunda ilan edilecektir.

ZORUN​LU STAJ

3. Sınıf öğrencilerinin staj yerleri ne zaman açıklanacaktır?

3. Sınıf her bölüm için bahar döneminde Danışman öğretim elemanları ve/veya koordinatörler tarafından öğrencilere staj konusu ve staj belgelerinin (EK1, EK2, EK3) doldurulması ile ilgili toplantılar yapılarak staj kontenjanları kendilere bildirilecektir. Staj başvuru formlarının; öğrenci tarafından doldurulup firmalar tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olarak koordinatörüne teslim etmiş olmalıdır. Staj yapacak öğrenci ilgili formun bir nüshasını fakülte maaş işlerinden alıp staj yaptığı işyerine teslim edecektir. Staj yapacak bütün öğrenciler fakülte web sayfasında belirtilen staj yönergesini okumak ve stajla ilgili belgeleri doldurarak ilgili tarihlerdeki takibini yapmakla yükümlüdürler.

YATA​Y GEÇİŞ İŞLEMLERİ

Yatay Geçiş İşlemleri ne zaman yapılır?

Ege Üniversitesi Öğrenci İşlemleri Daire Başkanlığınca Temmuz ayı başında ilan edilir.

Diğer Sorular

1) 2001-2002 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle yüzde 70 muafiyet dilekçeleri hangi tarihlerde verilecek? Sınav sonuçlarının tümünün ilanından sonra, İletişim Fakültesi öğrenci işleri panosunda ilan edilecektir. 2) Hangi durumdaki öğrenciler yüzde 70 muafiyetten yararlanabilirler? Öğrencinin, bulundukları dönem itibariyle, kayıtlanılan tüm derslerinin başarı ortalaması (başarısız olunan ders hariç) 70 ve üzeri olmalıdır. Bu durumdaki öğrenciler ilan edilecek sürelerde Dekanlığa dilekçe ile müracaat edebilirler. Ayrıca, başarısız olunan dersin kredisinin 3 katı kredi toplamı ders alınmış olması gerekmektedir. 3) Mezun olabilecek durumda olup, tek dersten (2001-2002 Güz Yarıyılı itibariyle) başarısız olan öğrencilerin durumları ne olacak? Bu durumdaki öğrenciler, İletişim Fakültesi Dekanlığı’na dilekçe ile müracaat edeceklerdir. Öğrencilerin durumları değerlendirildikten sonra, tek ders sınavına girecek öğrenciler için sınav programı, öğrenci işleri panosunda ilan edilecektir. 4) 3. Sınıf öğrencilerinin staj yerleri ne zaman açıklanacaktır? 3. Sınıf her bölüm için bahar döneminde ayrı ayrı duyurulacak zamanlarda staj toplantıları yapılarak staj kontenjanları kendilere bildirilecektir. Staj yerlerini kendileri ayarlayan öğrenciler öncelikle öğrenci işlerinden ÖĞRENCİ İSTEK FORMU alarak staj yapmak istedikleri kuruluşlara onaylatacaklardır. Staj yerleri kesinleştiğinde resmi staj formu kendilerine verilecektir.  

KAYIT YENİLEME

1) Kayıt yenileme hangi süreler içerisinde yapılır? Öğrenciler her yarıyıl başında, bizzat müracaat ederek en geç eğitim-öğretimin başladığı ilk 5 iş günü içerisinde kayıt yeniletmek ve katkı payını yatırmak zorundadırlar. 2) Belirlenen sürelerde kaydını yenileyemeyen öğrenciler ne yapabilirler? Kaydını belirtilen tarihlerde yaptıramayan öğrenciler, mazeretlerini bildirir rapor ya da belgelerin de ekli olduğu bir dilekçe ile Dekanlığa müracaat ederler. Mazeretleri geçerli bulunursa Yönetim Kurulu’nca bu öğrencilere mazeretli kayıt hakkı tanınır. 3) Kaydını yeniletmeyen öğrencinin durumu ne olur? Öğrencinin kayıtlanmadığı dönem, öğrenim süresinden sayılır ve öğrenci bir dönem kaybetmiş olur. O dönem derslere ve sınavlara alınamadığı gibi, öğrencilik haklarından da yararlanamaz. 4) 2001-2002 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenilemeler, hangi tarihler arasında yapılacaktır? 18 Şubat- 01 Mart tarihleri arasında internetten kayıt yenilemeler yapılabilecektir. (Kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. 1994 ve öncesi kayıtlı öğrenciler, internetten kayıt yenileyemeyeceklerdir. Bu durumdaki öğrenciler, iki optik ders kayıt formu doldurarak Ziraat Fakültesi D Blok’ta kayıt yenileyeceklerdir.) 5) Hazırlık sınıfı kayıt yenilemeleri hangi tarihlerde yapılacaktır? Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, 11-15 Şubat 2002 tarihleri arasında Ziraat Fakültesi D Blok’ta iki adet optik formla yapılabilecektir.

İNTERNETTEN KAYITLANMA

1) Öğrenim harçları hangi bankaya yatırılacaktır? Öğrenim harçları, Garanti Bankası’nın herhangi bir şubesine online olarak yatırılabilir. Eğer manual olarak harcını yatırmış iseniz, EÜ öğrenci işleri daire başkanlığı katkı payı bölümüne dekontunuzu işletmeniz gerekmektedir. 2) Harcını yatırdığı halde, internetten kayıt işlemlerine giremeyen öğrenciler ne yapmalıdır? 08.00-12.00 arası harcını yatıran öğrenciler saat 13.00’den sonra; 13.00-17.00 arası harcını yatıran öğrenciler ise bir gün sonra kayıt yenileyebilirler. İnternetten kayıt yapılabilmesi için öğrenciler şifrelerini öğrenci işleri bürosundan bizzat almaları gerekmektedir. (Kesinlikle telefonla şifre verilmemektedir.) 3) İnternetten kayıt nasıl yapılacaktır? Bilgisayarınızdan, (http://std.ege.edu.tr) internet sitesine giriniz. “Şifre girilmesini gerektiren işlemler” bölümünü tıklayınız. Daha sonra ekranı takip ederek kaydınızı yenileyiniz. 4) Kayıtlandığınız derslerde değişiklik yapmak isterseniz ne yapmalısınız? Danışmanınız onay verinceye kadar seçtiğiniz dersler üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahipsiniz. Ancak danışmanınız onay verdiyse, kayıt yenileme bitiş tarihine kadar danışmanınızla iletişim kurarak ders değişikliği yapabilirsiniz. Kayıt yenilemelerle ilgili sorularınız olursa öncelikle fakülte öğrenci işlerine, sonuç alınamıyorsa 388 01 10/2192 ve 2119 ve 2159’dan irtibat kurabilirsiniz. Ayrıca;

e-mail: kayit@rektorluk.ege.edu.tr

e-mail: kayit1@rektorluk.ege.edu.tr

e-mail: kayit2@rektorluk.ege.edu.tr

adresleri ile irtibat kurabilirsiniz. 5) Harç miktarının ne kadar olduğu nasıl öğrenilebilir? Harç miktarları Rektörlük Öğrenci İşleri Harç Bürosu’ndan öğrenilebilir. 6) Öğrenciler kayıt yenilerken en fazla kaç kredilik ders alabilirler? 1999,2000 ve 2001 kayıtlı öğrenciler yönetmeliğe göre haftalık toplam 26 kredi saat ders alabilirler. 1998 girişli öğrenciler, ikinci tekrar alınan derslerde, başarısızlık ile kalmışlar ise o dersin kredisi toplam krediye sayılmaz. 1998 kayıtlı öğrencilerin dersleri sayılır. 1997 girişli son sınıf öğrencileri fakültemiz yönetim kurulunun kararı ile en fazla 30 krediye kadar ders alabilirler. Bu öğrencilerde de ikinci tekrarında başarısızlıkla kalınan derslerin kredisi, toplam krediye sayılmaz. İnternetten en fazla 26 kredi saat ders seçilebilir. Geriye kalan kredi fazlalığı derslere öğrenci bürosundan alınacak optik formlarla kayıt süresi içinde kayıt yaptırılacaktır.  

HAZIRLIK SINIFI

1) Bir yıl hazırlık sınıfını devam eden ancak başarısız olan öğrencinin durumu ne olur? Devam alma şartını yerine getiren ancak 55-69 not ortalaması ile başarısız olan öğrenciler, kayıtlı oldukları fakültelerinden mezun oluncaya kadar, açılacak olan yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmak şartıyla borçlu olarak ilgili olduklar bölümde Türkçe verilen derslere devam ederler. 2) 55 not ortalamasının altında kalan ve devamsızlıkla kalan hazırlık sınıfı öğrencilerinin durumu ne olur? Bu durumdaki öğrenciler ikinci yıl tekrar hazırlık sınıfında devam ederler.

DERSLERDEN MUAFİYET

1- İletişim Fakültesini ikinci fakülte olarak okuyan öğrenciler daha önce almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olabilmek için ne yapmalıdırlar? Eğitim-öğretim yılı başında (ilk 15 gün içinde) Dekanlığa dilekçe ve ekinde sunacağı daha önce kayıtlı olduğu yüksek öğretim kurumuna ait onaylı başarı belgesini ve o dersin içeriğini gösteren onaylı belgelerle müracaat edebilirler. (Bu belgeler yönetim kurulunda görüşülerek olumlu veya olumsuz sonuca bağlanır.)  

SINAVLAR

1) Herhangi bir nedenle sınava girememiş olan öğrenciler, mazeret sınavı hakkını nasıl elde edebilirler? Mazeretinin sona ermesinden itibaren 10 gün içinde Dekanlığa, dilekçe ve ekinde sunulacak olan mazereti kanıtlayıcı belgelerle (rapor vs.) müracaat edilir. Yönetim Kurulu’nun mazereti uygun görerek belirleyeceği tarihte öğrenci mazeret sınavına alınır. 2) Yıl içinde yapılan final sınavlarına katılma hakları nelerdir?

- Derse kayıtlanmış olmak

- Teorik derslerin yüzde 70’ine katılmak

- Uygulamalı derslerde uygulamaların yüzde 80’ine katılmak

- Uygulamalarda başarılı olmak

3) Başarı notları nasıl hesaplanmaktadır? Vize notunun yüzde 40’ı + final notunun yüzde 60’ı, başarı notunu oluşturmaktadır. Ayrıca, final notunun 1996 ve öncesi kayıtlı öğrencilerde 50 ve üzeri, 1997 ve sonrası kayıtlı öğrencilerde ise 60 ve üzeri olması gerekmektedir. Başarı notu ortalaması, aynı şekilde eski öğrencilerde 50 ve üzeri, yeni öğrencilerde ise 60 ve üzeri olması gerekmektedir. 4) Sınav sonuçlarına itirazlar nasıl yapılabilir? Sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Dekanlığa dilekçe ile müracaat etmek gerekmektedir.

ÖĞRENİME ARA VERME İZNİ

1- Öğrenime ara vermek için ne yapmak gerekir? Dilekçe ile Dekanlığa müracaat edilerek, öğrenime ara verme iznini gerektirecek mazeretlerin belgelerinin dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. Öğrenime ara vermek için geçerli sayılacak mazeretler yönetmeliğin 24. maddesinde belirtilmiştir.  

YAZ OKULU

1) Yaz dönemi eğitim süresi ne kadardır? Kayıt ve sınav dönemleri hariç, eğitim süresi 7 haftadır. Bu süre yaz okulu ders geçme sınavlarını da kapsar. 2) Yaz okulunda kayıtlanılan derslerde devam zorunluluğu aranmakta mıdır? Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre derslere devam zorunluluğu vardır. Yaz okulunda alınan dersin devam zorunluluğu daha önceki alınan dönemlerde alınmış dahi olsa yaz döneminde devam zorunluluğunu kaldırmaz. Yaz döneminde alınan derslerin başarı notları, o derslerin ait oldukları dönemde alınmış gibi işlem görür. 3) Hangi derslerden yaz okulu açılır? Yaz okulunda açılacak olan dersler, fakültemiz yönetim kurulunda yıl sonunda görüşülerek belirlenmektedir. 4) Yaz okulunda bir öğrenci en fazla kaç kredi ders alabilir? Yaz döneminde en fazla 12 kredi ders alınabilir. (En çok 3 ders)

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ