Çerez Örnek

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yeni Düşünceler E-Dergisi Yayın Politikası:

1. Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan akademik ve bilimsel nitelikli ulusal hakemli bir dergidir. Microsoft Word dosyası olarak hazırlanan çalışmalar Dergipark üzerinden EÜ İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi sistemine yüklenir.

2. Dergide yayımlanacak makalelerin dili Türkçe ve İngilizcedir. Dili Türkçe olan makalelerde 180-200 kelimelik İngilizce özet (abstract), dili İngilizce olan makalelerde 180-200 kelimelik Türkçe özet (öz) bulunmalıdır. Türkçe makalelerde İngilizce genişletilmiş özet (Extended Abstract) bulunmalıdır.

3. Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, iletişim ve sosyal bilimler alanının ortak paydasında yer alan tüm alanlardaki bilimsel yazıları yayınlar ve bu alanlardaki özgün araştırma makalelerinin yanı sıra derleme, konferans bildirisi, tezden makale ve kitap incelemelerine yer verir.

Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, konferans veya sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayınlanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır.

Çalışma daha önce tebliğ edilmiş ise etkinliğin adı, tarihi, yeri, çalışma tezden üretilmiş ise tez başlığı, yılı, kurumu, danışman bilgileri, varsa çalışmaya destek sağlayan kurum/kuruluş bilgileri belirtilir.

4. Yazar/yazarlar, bir makale önerdiğinde bu çalışmanın daha önce yayınlanmadığını, yayınlanmak üzere kabul edilmediğini ve halen başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını kabul etmiş sayılır. Yayınlanması amacıyla gönderilen makalelerin tüm sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.

5. Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle editörler ve/veya editör kurulunca incelenir. Dergiye gönderilen çalışmaların, derginin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına göre düzenlenmiş olmasına bakılır. Editör Kurulu ve editörler, yazım kurallarına, etik ilkelere, derginin amacı ve kapsamına uymayan makaleleri yayınlamama veya düzeltmek üzere yazara iade etme yetkisine sahiptirler. Yazarlar, yükledikleri dosyalara yönelik ön kontrol aşamasında kendilerinden istenen değişiklikleri belirlenen sürelerde tamamlayıp sisteme yüklemedikleri takdirde çalışmalarının reddedileceğini bilir.

6. Çalışmaların tüm sorumluluğu yazar/yazarlarına ait olup, intihal içermemelidir. Turnitin veya iThenticate programlarından alınan intihal raporu, çalışma ile birlikte “Makale Dosyaları”ndan dosya türü “Ek Dosya” olarak sisteme yüklenmelidir. Çalışmaların değerlendirilmeye alınabilmesi için Turnitin ya da iThenticate intihal raporunun, (Kaynakça hariç, 5 kelimeden az hariç, alıntılar dahil) %15 ve altında olması gerekmektedir. Aynı çalışmadan yararlanma oranının ise en fazla %3 olması gerekmektedir. Benzerlik oranı bu oranların üzerinde olan veya Turnitin / iThenticate raporu olmayan çalışmalar ön değerlendirme sürecinde reddedilecektir.

7. Yazar/yazarlar, çalışmalarını yayınlanmak üzere Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi’ne göndermekle, telif haklarını Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi’ne devretmiş sayılırlar. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve kaynak gösterilmeden aktarılamaz.

8. Dergiye gönderilen çalışmalarda ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallara uygunluk aranır. Çalışmalarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda;

a. Çalışma içerisinde kişilik hak ve özgürlüklerine saldırıda bulunulamaz. Hakaret içeren, hedef gösteren, küçültücü, alçaltıcı, din, dil, ırk, cinsiyet vb. ayrımcı ifadeler kullanılamaz ve kişisel mahremiyete özen gösterilir. Dergide yayınlanan makalelerin tüm bilimsel, içeriğe dair, dilsel, yasal sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılarda ifade edilen görüşler yazar/yazarların kendi görüşleri olarak kabul edilir ve dergi sorumluluğu dışındadır.

b. Araştırmaya dayalı makalelerde Etik Kurul Onay Belgesi “Makale Dosyaları”na dosya tipi “Etik Kurul Onay Belgesi” seçilerek yüklenir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir. Konuya ilişkin bilgiler “Etik İlkeler” başlığında verilmiştir.

9. Yazarlar çalışmalarını yayınlama aşamasına geçmeden geri çekebilirler. Derginin aynı sayısında bir yazara ait birden fazla makale yayımlanmaz.

Hakem değerlendirme süreci tamamlanmayan çalışmalar bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınacaktır.

Çalışmanın Editör Kurulunca hakem sürecine alınması bir yayın taahhüdü anlamına gelmez. Yayın için hakem süreci olumlu sonuçlansa bile mutlaka Editör Kurulunun ve Editörlerin/Editör yardımcılarının kararı gerekir.

10. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, editör kurulu tarafından genel yayın ilkeleri ve yazım kuralları açısından kontrol edilir. Bu kapsamda dergi kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş, majör düzeyde değişiklik gerektiren çalışmalar alan editörlerine yönlendirilmeden reddedilebilir. Genel yayın ilkelerine uygun bulunan makaleler, çift kör hakemlik değerlendirme süreci için uzmanlık alanlarına uygun olan iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından birinin olumsuz olması durumunda, makale üçüncü hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı çalışmanın yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda belirleyici olur. Bir makalenin yayınlanması hakemlerin onayını almasına bağlıdır. Hakemlerden olumsuz rapor alan makaleler yayınlanmaz. Yazarlar hakemler tarafından çalışmalarında istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Hakemler düzeltmeler yapıldıktan sonra çalışmayı tekrar incelemek isteyebilir ve bu inceleme sonrası tekrar düzeltme verebilir. Hakemlerin “Düzeltme sonrası yayınlanabilir” kararı verdiği makalelerde çalışma, yazar tarafından hakem önerileri doğrultusunda revize edilerek görev bitiş tarihinden önce sisteme yüklenir. Eğer hakem çalışmayı tekrar incelemek istememiş ise, yapılması istenen düzeltmeler alan editörleri tarafından denetlenir. Makale değerlendirme sürecinde gerekli görmesi halinde alan editörü tarafından düzeltme istenebilir.

 

11. Yazar/yazarlar bilgi almak amacıyla yenidusunceler@gmail.com veya yenidusunceler@mail.ege.edu.tr adresine e-posta gönderebilir.

Posta yazışma adresi ve telefon numarası:

Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ege Üniversitesi Merkez Yerleşkesi 35100

Bornova/İzmir

Tel: 0 232 311 22 27

 

Yeni Düşünceler Dergisi Etik İlkeleri:

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri kapsamında 2020 yılında yapılan değişiklik ile Etik Kurul Onay Belgesi gerekli tutulmuştur. (TRDizin etik ilkeler akış şemasına buradan ulaşabilirsiniz.) TR Dizin tarafından yapılan açıklamada:

1. “Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir”.

2. “Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onay formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir” denilmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde 2020 yılı ve sonrasında etik kurul izni gereken ve bunu sağlamayan makaleler yayınlanmayacaktır.

2019 ve öncesinde yayımlanan yazılar için yukarıda belirtilen hususlar geçerli değildir. Bu yazılar için etik kurul izin belgeleri alınmasına gerek yoktur.

Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

Çalışmalarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerine Göre Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar

2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

6. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

7. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

8. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ