canlı destek

2020-2021 BAHAR YARILI TEK ve EK DERS SINAVI DUYURUSU

TEK DERS

 

MEZUN DURUMA GELMİŞ ANCAK MEZUN OLMAK ÜZERE BAŞARISIZ TEK DERSİ KALAN ÖĞRENCİLER BAŞVURU YAPABİLİR.

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI TEK DERS

BAŞVURU BAŞLANGICI

01.07.2021

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

05.08.2021

SINAV TARİHİ

25.08.2021

 

 

 EK DERS SINAVLARI

 

Azami sürelerde okulu bitiremeyip atılma durmunda olan öğrenciler için FF, FD, DD ve DC harf notuyla başarısız dersleri bulunan son sınıf öğrencilerine, bütün başarısız dersleri için birimlerin ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir. Konu ile ilgili “Ölçme Ve Değerlendirme Esasları Yönergesi” nin ilgili maddeleri aşağıdar.

 

 

 

Azami sürelerde okulu bitiremeyip atılma durmunda olan öğrenciler için

BAŞVURU BAŞLANGICI

01.07.2021

BAŞVURU

BİTİŞİ

05.08.2021

1.EK SINAV

SINAV TARİHİ

23.08.2021

27.08.2021

2.EK SINAV

SINAV TARİHİ

06.09.2021

10.09.2021

 

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders ve Ek Ders sınavına üniversiteye gelmeksizin online olarak “kimlik.ege.edu.tr” sayfası   “Öğrenci İşleri Uzaktan Başvuru İşlemleri” menüsünden ilgili dilekçeler ile birlikte 05 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilirsiniz.

 

NOT: Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. 

12 Temmuz 2016 tarih ve 29768 sayılı resmi gazetede yayınlanan Geçici Madde 1 de yer alan  “ 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Üniversitede kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz”

 

 

T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Başarının değerlendirilmesi, AGNO ve mezun olma şartları

(10) (Ek: 19.07.2016 tarih ve 19/5 sayılı Senato Kararı) Azami süreler sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrenciler ile ilgili işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) (Değişiklik: 30.05.2019 tarih ve 7/8 sayılı Senato Kararı) FF,FD, DD ve DC harf notuyla başarısız dersleri bulunan son sınıf öğrencilerine, bütün başarısız dersleri için birimlerin ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir. Staj başarısız ders olarak değerlendirilir.

b) İlan edilen tarihlerde sınavlara girmeyen öğrencilere telafi sınavı uygulanmaz.

c) Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısı (hiç alınmamış dersler ile DD, DC, FD ve FF notu alınarak başarısız olunan dersler) altı veya daha fazla olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

d) Verilen sınav hakları sonunda başarısız ders sayısını beş ders ve altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl ek süre tanınır

e) Ek sınav haklarını kullanmadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre tanınır.

f) Ek süreden faydalanan öğrenciler, ilgili yarıyıl/ yıla ait katkı payı öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileme/ ders seçme işlemlerini gerçekleştirmeye devam eder.

g) Ek süreler sonunda birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

h) Bir dersten başarısız olanlara öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır.

i) Ek süre veya sınırsız sınav hakkı verilen derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz

j) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

k) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

l) Azami süreler sonunda bu hükümler doğrultusunda başarılı olamayan ya da bu hükümlerden faydalanmayan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

(11) (Ek: 19.07.2016 tarih ve 19/5 sayılı Senato Kararı) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde Üniversitemiz yönetmeliğine göre başarılı sayılabilmeleri için öngörülen 2,00 not ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim - öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ