Staj Yönergesi

 

EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam: Bu yönerge, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin ilgili kurum ve kuruluşlarda yapacağı stajın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili temel ilke, amaç, kural ve yöntemleri kapsar.

Stajın amacı, öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektördeki işyerlerinde uygulayarak güçlendirmelerini sağlamak, doğru karar verme becerilerini geliştirmek ve kendi alanlarında deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır.

Dayanak: Bu yönerge 30.03.2004 tarih ve 25418 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 21.maddesi ile 12.08.2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 25.maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Madde 1: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin mezun olabilmeleri için staj yapmaları zorunludur.

Madde 2: Tanımlar

  Fakülte staj koordinatörü: Bölümler ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla dekan tarafından bir öğretim elemanı fakülte staj koordinatörü olarak iki yıl süreyle görevlendirilir. Fakülte staj koordinatörü, fakültenin ve bağlı bulunduğu bölümünün staj komisyonunun başkanı ve doğal üyesidir.

 • Fakülte staj komisyonu: Fakülte staj koordinatörü ve bölüm staj komisyonu başkanlarından oluşur.
 • Bölüm staj komisyonu: Bölüm başkanlarınca görevlendirilen biri başkan olmak üzere en az iki öğretim elemanından oluşur. Bölüm staj komisyonu başkanı ve üyelerinin görev süreleri iki yıldır.

Madde 3: Staj komisyonlarının görevleri

3.1  Fakülte staj komisyonlarının görevleri;

 1. a. Stajın genel uygulama ilkelerini belirler ve ilan eder.
 2. b. Staj takvimini oluşturur.
 3. c. Bölümlerden gelen dosyaları değerlendirir.

                                           

                                                                                                                    

 

 

3.2  Bölüm Staj komisyonlarının görevleri

 1. Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak,
 2. Kamu ve özel sektörle bağlantılı staj ağının geliştirilmesine katkıda bulunmak
 3. c. Staj için başvuran öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak,.
 4. d. Gelen staj dosyalarını incelemek ve değerlendirmek,

Madde 4:  Staj; 6. yarıyılı takip eden yaz dönemlerinde yapılır ve staj süresi 20 iş günüdür.

Madde 5: Staj Koordinatörlüğünün önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile yaz dönemleri dışında da staj yapılabilir. Ayrıca, zorunlu nedenlerle yapılamayan veya ara verilen stajın geri kalan süresi yer ve zaman tespiti yapılarak, staj koordinatörlüğünün önerisi ve bölüm başkanlığının onayı ile daha sonra tamamlattırılır.

Gazetecilik Bölümü  öğrencileri 5,6,7,8. eğitim öğretim  yarıyılları içerisinde toplam 20 iş gün olmak üzere Ege Ajans uygulamalarına katılmak zorundadır. Gazetecilik Bölümünde medya sektörünün haber ile ilgili alanlarında çalıştığını belgeleyen  öğrenciler Ege Ajans  uygulamalarından muaf tutulurlar.

 

Madde 6: Stajın nerelerde yapılacağı, staj koordinatörlüğü tarafından ilan edilen koşul ve takvime uygun olarak, öğrencinin bu yöndeki talebi ve bölüm staj komisyonunun olumlu görüşü doğrultusunda belirlenir.

Staj Süreçleri :

Madde 7. SGK primleri Üniversite tarafından yatırılılır. Bu kapsamda, öğrenci staja başlamadan en geç bir ay önce fakülte dekanlığından temin edeceği staj kabul formunu doldurur, işyeri onayı alınarak koordinatöre teslim edilir. Süreç koordinatör tarafından yürütülür.

Staj Yapılacak Yerler

 

Madde 8 :

Bölümler, öğrencilerin istenilen nitelikte staj yeri bulabilmelerini kolaylaştırmak için, iş yerleri ile gerekli her türlü temas ve girişimde bulunurlar; ancak uygun staj yerlerini bulma sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Staj Komisyonu tarafından uygun görülen yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektöre ait işletmelerde staj yapabilirler. Öğrenciler, staj komisyonunun onayı olmaksızın staj yeri değişikliği yapamaz.

Staj Devam Zorunluluğu

Madde 9 :

Staja devam zorunludur. Öğrenciler stajları süresince hastalıkları ve geçerli mazeretleri nedeniyle devam edemedikleri günleri tamamlamak zorundadır. Eksik kalmış staj çalışmalarını tamamlamayan veya staj yerinde başarısız olan öğrenci stajını yenilemek zorundadır.                                                                                                                                                            

 

 

 

Staj ile İlgili Belgeler

Madde 10: Öğrenciler, staj süresince aşağıdaki belgeleri hazırlamak, tamamlanmasını izlemek ve sağlamakla yükümlüdür.

 1. Staj Başvuru ve Staj Kabul Formu: Öğrenci tarafından bölüm staj komisyonuna iletilir.

 

 1. Staj Değerlendirme Belgesi: İşyeri staj sorumlusu tarafından her stajyer için staj süresince yaptığı çalışmaları çeşitli ölçütlere göre değerlendiren ve sonunda öğrencinin başarılı olup olmadığını belirten belgedir. Staj değerlendirme raporunun staj bitiminde Bölüm Başkanlığına staj sorumlusu tarafından doğrudan gönderilmesi veya kapalı zarf içerisinde öğrenci tarafından ulaştırılması gerekir.
 2. Staj Sigortalılık Takip Belgesi: İlk defa sigortalı olacak, 1 Temmuz 2008 ve sonrasında staj yapacak olan öğrenciler için üç nüsha halinde doldurulup, imzalanıp ve bir tanesine de fotoğraf yapıştırılarak Bölüm Staj Komisyonuna ulaştırılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

STAJIN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

SON HÜKÜMLER

Madde 11: Bu yönerge Ege Üniversitesi eğitim-öğretim ilkelerinde yapılan değişiklikler doğrultusunda yenilenebilir.

Madde 12: Bu yönergede yer almayan staja ve staj değerlendirme sonuçlarına yönelik durumlarda, Ege Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 13 : Bu yönerge gereği; 2011-2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren staj yapacak öğrencilerde uygulanmak üzere staj kredisi 0, AKTS kredisi de 6 olarak  AGNO hesabına dahil edilecektir.

Madde  14 : Ege Üniversitesi Senatosu’nun 05/11/2013 tarih ve 17/4 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, bu yönerge 2013 – 2014  Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla yürürlüğe girer.

Madde  15 : Bu yönerge Fakülte Dekanı tarafından yürütülür.