Başlangıç » Genel » Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Koordinatörlüğü

Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Koordinatörlüğü

Görev Tanımı ve Misyonu: Koordinatörlüğün görev tanımı; eğitim yılı içindeki kültürel ve sanatsal etkinlikleri koordine etmek, öğrenci yarışmalarını takip ederek kurum içinde bunların duyurularını yapmak, öğrencileri yarışmalara katılım yönünde özendirmek, yarışmalara hazırlanan öğrencilere yol göstermek, fakülte öğrenci topluluklarının çalışmalarını koordine etmek, fakültenin kurumsal görsel kimlik tasarımı ihtiyaçları konusunda danışmanlık etmek biçiminde özetlenebilir.

Koordinatörlüğün İş Modeli: Dekanlık yönetimi tarafından tayin edilen bir koordinatör tarafından temsil edilen Kültür ve Sanat Koordinatörlüğü, birbiriyle etkileşim ve uyum halinde çalışan üç farklı komisyon aracığı ile görevlerini yerine getirir. Komisyonlar düzenli aylık faaliyet raporları hazırlar ve bu raporların bir özeti, eğitim yılı sonunda koordinatörlük tarafından fakülte yönetimini bilgilendirmek amacıyla sunulur. Komisyon başkanları ihtiyaç duydukları taktirde alt çalışma grupları oluşturabilirler. Halihazırda görev yapan komisyonlar ve görevleri şu şekildedir:

  • Etkinlik Planlama ve Organizasyon Komisyonu
  • Öğrenci Toplulukları Komisyonu
  • Kurumsal Kimlik Geliştirme Komisyonu

KOMİSYONLAR

Koordinatörlük Üyeleri

Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL (Fakülte Koordinatörü)

Öğrenci Toplulukları  Komisyonu
Yrd.Doç.Dr.Şebnem SOYGÜDER
Yrd.Doç.Dr.Sıdıka YILMAZ
Yrd.Doç.Dr.Alahattin KANLIOĞLU
Arş.Gör.Aslı ERCİYEŞ TOSUN
Kurumsal Kimlik  Geliştirme Komisyonu
Yrd.Doç.Dr.E.Özen OKAT ÖZDEM
Arş.Gör.Dr.Ebru B. GÜZELOĞLU
Arş.Gör.Dr.Mikail BAT
Arş.Gör.Dr.Onur O. AKŞİT
Arş.Gör.Eda ER
Etkinlik  Planlama ve Organizasyon  Komisyonu
Doç.Dr.Sinem YEYGEL ÇAKIR
Doç.Dr.Ayşen TEMEL EĞİNLİ
Yrd.Doç.Dr.Seda SÜNBÜL OLGUNDENİZ
Yrd.Doç.Dr.Uğur BAKIR
Arş.Gör.Murat ÇELİK(13/b-4)
Arş.Gör.Murat AYTAŞ

 

Kurumsal Kimlik Geliştirme Komisyonu

Kurumsal Kimlik Geliştirme Komisyonu, Kültürel Sanatsal Etkinlikler Koordinatörlüğü kapsamında görev yapmaktadır. Söz konusu komisyonun görev tanımı ve misyonu şöyledir:
Komisyon, İletişim Fakültesi’nin iç ve dış ilişkilerinde kullandığı görsel materyalin kurumsal bir bütünlük içerisinde kullanılmasını denetler,
Komisyon, İletişim Fakültesi Dekanlığı ve Yönetim Kurulu kararları uyarınca kurumsal kimliği oluşturmakta ve geliştirmekte yetkilidir,
Komisyon, kurumun kültürel ve sanatsal etkinliklerine ait görsel tasarımların üretimine destek verir, bu tasarımlara kurumsal kimliğin tutarlı biçimde yansıtılması ilkesini gözetir,
Komisyon, her tür organizasyon ve etkinlik için bir reklam/tasarım ajansı görevinde değildir. Bu alandaki çalışmalara rehberlik etmekle yükümlüdür.
Komisyon, diğer birimlerden gelecek rehberlik taleplerine belli bir iş takvimi dahilinde yanıt verir.

İş Modeli

Komisyon; bir komisyon başkanı ve komisyonda görev alan üç üyeden oluşmaktadır. Kurumsal Kimlik Geliştirme Komisyonu etkinliklerin en doğru şekilde planlanıp yürütülebilmesi adına, fakülte bünyesinde faaliyet gösteren diğer akademik veya idari birimlerle işbirliği içine girebilir.

Öğrenci Toplulukları Komisyonu

Öğrenci Toplulukları Komisyonu, Kültürel Sanatsal Etkinlikler Koordinatörlüğü kapsamında görev yapmaktadır. Söz konusu komisyonun görev tanımı ve misyonu şöyledir:

Komisyon, İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının bu faaliyetlerinin birbirleri ile ve kurumun eğitim-öğretim ana faaliyetleriyle uyum içinde olmasını koordine eder. Öğrenci topluluklarından sorumlu öğrenciler veya akademik görevliler, komisyonla bilgi alış-verişi içinde olmalıdır.

Komisyon fakültemizin ilgi alanında yer alan ve gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında düzenlenen öğrenci yarışmalarına katılım konusunda, öğrenciler nezdinde teşvik edici, yol gösterici ve bilgilendirici bir rol üstlenir. Yarışmaya hazırlanan öğrenci gruplarının ihtiyaç duyabileceği akademik danışmanlıklar konusunda komisyon yol göstericilik yapar.

İş Modeli

Komisyon; bir komisyon başkanı ve komisyonda görev alan dört üyeden oluşmaktadır. Komisyon etkinliklerin en doğru şekilde planlanıp yürütülebilmesi adına, fakülte bünyesinde faaliyet gösteren diğer akademik veya idari birimlerle işbirliği içine girebilir.

Etkinlik Planlama Komisyonu

Etkinlik Planlama ve Organizasyon Komisyonu, Kültürel Sanatsal Etkinlikler Koordinatörlüğü kapsamında görev yapmaktadır. Söz konusu komisyonun görev tanımı ve misyonu aşağıdaki gibi özetlenebilir:

İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlik ve organizasyonların düzenleme komitelerine etkinliğin planlanması ve gerçekleştirilmesi aşamasında ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli konularda (ulaşım, konaklama vb.) doğru kanallara yönelebilmeleri için rehberlik etme misyonunu üstlenmiştir. Komisyon gerekli görüldüğünde etkinlik düzenleme komitelerinde görev alabilir, ancak bizzat görev almadığı etkinlik düzenleme komitelerine ise ihtiyaç duyulduğu taktirde danışmanlık yapar.
Komisyon fakülte kapsamında gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin planlanması ve organizasyondan birinci derecede sorumlu değildir.
Komisyon, fakültede gerçekleştirilmesi düşünülen etkinliklerin bir takvime oturtularak oluşabilecek zaman ve mekan çakışmalarının önlenmesi için de çalışır

İş Modeli

Komisyon; bir komisyon başkanı ve komisyonda görev alan dört üyeden oluşmaktadır. Etkinlik Planlama ve Organizasyon Komisyonun, faaliyet alanının genişliği ve etkinliklerin en doğru şekilde planlanıp yürütülebilmesi adına, fakülte bünyesinde faaliyet gösteren diğer koordinatörlükler ve bu koordinatörlüklerin altında yer alan komisyonlarla gerekli olduğu takdirde ortak hareket etmesi ve işbirliği içinde çalışması söz konusudur